คลังความรู้และแนวปฏิบัติ > ด้านการเรียนการสอน

 

 

แนวปฏิบัติและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปีการศึกษา 2561

 

1. สรุปองค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”

 

 

ปีการศึกษา 2560

 

1. องค์ความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำวิจัยชั้นเรียน”

 

2. องค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนตำรา

 

3. องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “การจัดทำ E-learning”

 

4. กิจกรรม “หมักแล้วหม่า ”

 

5. องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2  “ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา”

 

 

 

ปีการศึกษา 2559     

 

1. องค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

 

2. สรุปองค์ความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

 

3. สรุปองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ” กิจกรรมศึกษาดูงานการจัดการข้อมูลเอกสารและ/หรือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้นแบบ

 

4. สรุปองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต” ระยะที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้”

 

5. สรุปองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต” กิจกรรมระยะที่ 2 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต”

 

6. องค์ความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ปีการศึกษา 2558      

 

1. แนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร

 

2. องค์ความรู้โปรแกรม Wondershare Quiz Creator ในศรรตวรรษที่ 21

 

3. องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบุคคลต้นแบบด้านการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

4. เทคนิคการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 

5. องค์ความรู้จาก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา : วิธีการตัดเกรด

 

6. องค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและบทบาทของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

 

7. แนวปฏิบัติในการจัดทำ “ทะเบียนครุภัณฑ์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

8. การป้องกันและจัดการอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ

 

 

ปีการศึกษา 2557

 

1. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

2. สรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต และการวิจัยจากบุคคลต้นแบบ

 

3. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ โครงการการจัดการความรู้ เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

 

4. องค์ความรู้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี Open Source”

 

 

ปีการศึกษา 2556

 

1. แนวทางปฏิบัติและองค์ความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและด้านการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาภายนอกมหาลัย

 

 

ปีการศึกษา 2554

 

1. องค์ความรู้โครงการการจัดการความรู้และจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติการ "วิจัยชั้นเรียน"

 

 

ปีการศึกษา 2552

 

1. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ โครงการการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนและประสบการณ์การสอน

 

 

คลังความรู้ทั่วไป

 

1. คู่มือการใช้เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

 

2. สรุปองค์ความรู้ของการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โครงการการจัดการความรู้ พัฒนาบทเรียนออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180