การบูรณาการการเรียนการสอน > ปีการศึกษา 2559

 

 

การบริการวิชาการ

 

       1. CH 2241 ปฏิบัติการอินทรีย์เคมีพื้นฐาน นักศึกษาหลักสูตร/คณะ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

       2. CS3533 ระบบปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2

 

       3. MI 3363 เอนไซม์จากจุลินทรีย์เบื้องต้น นักศึกษาหลักสูตร/คณะ หลักสูตรจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 

 

การวิจัย

 

       1. CS2423 ทฤษฏีการคำนวณ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

       2. CS3503 คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

       3. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาหลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 

       4. CS1323 โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

       5. CS2513 โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1

 

       6. CS3703 ระบบจัดการฐานข้อมูล นักศึกษาหลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

       7. CS3793 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ นักศึกษาหลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4

 

 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

       1. CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม และ CS2223 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

       2. CS3773 การพัฒนาระบบเชิงวัตถุ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาการคอมพิวเตอร์/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3

 

       3. ST2003 ชีวสถิติ นักศึกษาหลักสูตร/คณะ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3

 

       4. CH2313 เคมีวิเคราะห์ (Analytical chemistry) นักศึกษาหลักสูตร/คณะ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2

 

       5. CS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180