ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการวิเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในงานประชมวิชาการและวารสารวิชาการ”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการวิเคราะห์และคัดเลือกงานวิจัยสู่การเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน2562 เวลา 15.30 – 17.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยา (2-124) อาคารเรียนรวม  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ