คู่มือและแบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2564

  • การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564..  รายละเอียด
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564.. แบบฟอร์ม