ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

อเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน : งานวิจัยสำหรับผู้สูงอายุ”

กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม (SWOT analysis) ด้านการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30-17.00 น. ห้อง 2-326