ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ; 4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “4Cs การสอนที่ครูต้องออกแบบเอง”

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 ห้อง 2-124