ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมิณและวัดผลเรียนรู้ด้วยวิธี “Peer assessment” เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ