ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ NRIS ( National Research and Innovation Information System)(www.nriis.nrct.go.th) เพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองทุนส่งเสริม ววน. เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://youtu.be/YYC1WTkDNI0 และ ส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRIS ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIS) รายละเอียด