แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย

 

 

ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

ทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านอาหาร ด้านจีนศึกษา และด้านตะวันออกของประเทศไทย

 

 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อของบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2564

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากต่างประเทศ 1

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากต่างประเทศ 2

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180