แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย

 

 

ภายในมหาวิทยาลัย

 

 

ทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ทุนอุดหนุนการวิจัยด้านอาหาร ด้านจีนศึกษา และด้านตะวันออกของประเทศไทย

 

 

ภายนอกมหาวิทยาลัย

 

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (ในประเทศ)

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากต่างประเทศ 1

 

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากต่างประเทศ 2

 

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180