งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2560

 

1. การสอนเสริมความรู้พื้นฐานและการใช้แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณของนักศึกษาทึ่ ลงทะเบียนเรียนวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA1093) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

2. ผลการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนแบบ active learning ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มคู่และการอภิปรายกลุ่มเป็นทีมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาอินทรีย์เคมีพื้นฐาน (CH2233) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

3. การสอนเสริมและปรับฐานความรู้เพื่อแก้ปัญหากรณีนักศึกษามีผลการเรียนต่ำและนักศึกษาที่เข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 - CS1343

 

4. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในรายวิชา CS3403 กระบวนทัศน์การโปรแกรม

 

5. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน - CS3703

 

6. การใช้กระบวนการกลุ่มกับการพัฒนาทักษะการอ่านบทความวิจัยภาษาอังกฤษ MI 3143 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180