งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2560

 

1. การสอนเสริมความรู้พื้นฐานและการใช้แบบฝึกหัด เพื่อพัฒนาทักษะการคานวณของนักศึกษาทึ่ ลงทะเบียนเรียนวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ (MA1093) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180