งานวิจัยชั้นเรียนปีการศึกษา 2556

 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการออกเครือข่ายคอมพิวเตอร์จาก พิมพ์เขียว กับแบบจำลองสามมิติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

2. การแก้ปัญหานักศึกษาที่สอบตกการสอบปฏิบัติเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ด้วยการใช้สื่อการสอนแบบวิดิทัศน์ ในรายวิชา MI1012 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษาที่เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ ภายหลังการประยุกต์ใช้เทคนิคเอไอซีในกิจกรรมการเรียนการสอน

 

4. การปรับลักษณะการสอบเพื่อเพิ่มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับโจทย์ทางฟิสิกส์

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180