แบบรายงานการใช้บริการคลินิกนักวิจัย

 

ผู้ใช้บริการ หัวข้อที่ปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำ รายละเอียดคำแนะนำ
อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข การใช้สถิติในงานวิจัย เรื่องการศึกษาการเลี้ยงปลาสลิดแบบภูมิปัญญาและแบบดั้งเดิม รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ แนะนำการวิเคราะห์แยกกลุ่มย่อ ใช้วิเคราะห์ MANOVA
อ.ศรมน สุทิน การดูผลการทดสอบการวิเคราะห์โดยใช้สถิติของงานวิจัยเรื่องการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของสารสกัดใบจำปีและจำปา รศ.ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ แนะนำให้จำแนกข้อมูลเป็นreplicationsให้ใช้สถิติFactorial Experiment
อ.วัลวิภา เสืออุดม ปรึกษารูปแบบและวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการขอคำปรึกษาไปเขียนงานวิจัยของตัวเองและนำความรู้ที่ได้ไปเขียนขอจริยธรรมที่ใช้สำหรับงานวิจัยตามหลักการที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เขียนโครงร่างส่งคณะและมหาลัยได้ อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ  
อ.วิภาพรรณ ชนะภักดิ์ ปรึกษารูปแบบการเขียนโครงสร้างงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยและได้ร่วมกันวางแผนการทำงานวิจัยโดยได้ข้อสรุปว่างานวิจัยนี้จะศึกษาพรรณไม้ใน ต.คลองด่าน โดยมีการสำรวจที่นั่ง 14 หมู่บ้าน เมื่อได้พรรณไม้มาแล้วจะนำมาทำเป็นพรรณไม้แห้งหรือตัวอย่างดองเพื่อนำมาศึกษาหาชนิดของพรรณไม้ หลังจากนั้นรวบรวมพรรณไม้ทั้งหมดที่สำรวจพบจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องใช้ในงานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเขียนในโครงร่างงานวิจัย อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ  
อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ ปรึกษารูปแบบการเขียนโครงร่างงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัย อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ  
อ.ยุคลธร สถาปนศิริ ปรึกษารูปแบบการเขียนโครงร่างงานวิจัยและจริยธรรมการวิจัยโดยเฉพาะในหมวดรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ  
อ.จำรูญศรี พุ่มเทียน การเขียนโจทย์คำถามวิจัยในงานวิจัยชุมชน,ผู้เชี่ยวชาญในงานวิจัยชุมชนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานอาหาร อ.ดร. ชัชวาลย์ ช่างทำ คำถามวิจัยเป็นสิ่งตอบ/ค้นหากับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาในงานวิจัยนั้น,พี่เลี้ยงนักวิจัยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือได้ดีและสนับสนุนงานวิจัยและประสานงานได้ดี
อ.ดร. ปียนันท์ น้อยรอด ปรึกษาเรื่องการเขียนตำรา แนวการเขียน วิธีการเขียน และวิธีการทำอย่างไรเพื่อที่จะสามารถเขียนตำราให้เสร็จ ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล ให้แบ่งเวลามาเขียนตำรา พยายามเขียนทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมงก็ได้ แต่ทำอย่างต่อเนื่องทุกวัน พยายามกำหนดว่าแต่ละบทจะเขียนในช่วงเดือนไหนและตั้ง dateline ในแต่ละบท
อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม ปรึกษาเรื่องเขียน paper การตอบคำถามจาก reviewer ว่ามีวิธีการตอบอย่างไร และการเขียน paper เพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ทั้งวิธีการเขียนอย่างไรให้งานอ่านดูแล้วกระชับ ช่วยในการ proof ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ในการตอบคำถามจาก reviewer ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล ได้ช่วยให้คำแนะนำเสนอแนะแนวการตอบคำถาม
อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ การเขียนงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อตีพิมพ์วารสาร รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ ได้แนะนำวารสารที่ตีพิมพ์และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ

 

รายละเอียดการใช้บริการคลินิกวิจัย

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180