ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2559

 

บทความวิจัย

 

 

ลำดับ สาขาวิชา ผลงานวิจัย เจ้าของงาน ประเภท ระดับ
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Structural, electronic, optical and mechanical properties of InP alloyed with Zn, Si, Sn and S under pressure: First-principles calculation ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Journal นานาชาติ
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ A folic acid-induced rat model of renal injury to identify biomarkers of tubulainterstitial fibrosis from urinary exosomes อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ Journal นานาชาติ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ Variable importance index based on the partial least squares and boxplot cutoff threshold for variable selection อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ Journal นานาชาติ
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. และ non-Salmonella ที่แยกได้จากเนื้อไก่สด อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน Proceeding ชาติ
อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อ Salmonella spp. และ non – Salmonella ที่แยกได้จากไข่และเปลือกไข่ไก่ อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน Proceeding ชาติ
อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข
6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซินในตัวอย่างอาหารแห้งด้วยวิธี DOA-Aflatoxin ELISA Test Kit อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน Proceeding ชาติ
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาลักษณะทางเนื้อเยื่อวิทยาของกล้ามเนื้อจากร่างอาจารย์ใหญ่ อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ Proceeding ชาติ
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาเชิงเปรียบเทียบลักษณะเนื้อเยื่อของไขสันหลังจากร่างอาจารย์ใหญ่กับเนื้อเยื่อมาตรฐานและ clearing agent ระหว่าง xylene และ isopropyl alcohol อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ Proceeding ชาติ
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาการปนเปื้อนของพยาธิและแบคทีเรียจากกุ้งฝอย ในอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช Proceeding ชาติ
10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาพยาธิในหอยน้ำจืดที่เป็นอาหารของคนในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช Proceeding ชาติ
11 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของการสูบบุหรี่ต่อความจำและค่าเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองต่อแสงและเสียงในอาสาสมัครปกติ ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น Proceeding ชาติ
12 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความชุกของพยาธิลำไส้ในพนักงานของโรงงาน อุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ Journal ชาติ
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์
13 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Anti-androgenic curcumin analogues as steroid 5-alpha reductase inhibitors อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ Journal นานาชาติ
14 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย: การวิจัยเชิงคุณภาพ รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ Journal ชาติ
15 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Konjac glucomannan hydrolysate: A potential natural coating material for bioactive compounds in spray drying encapsulation อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ Journal นานาชาติ
16 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลของการใช้โอโซนร่วมกับความร้อนในการกำจัดเชื้อSalmonella Typhimurium, Escherichia coli และSaccharomyces cerevisiae ในน้ำตาลสด น้ำลำไย และน้ำมะพร้าว อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข Journal ชาติ
อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน
17 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Optimization of Biosurfactant Production from Candida mucifera NJP25 อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding นานาชาติ
18 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่เหมาะสมในการผลิตเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์และการทดสอบคุณสมบัติเอกโซพอลิแซคคาไรด์จากยีสต์ อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน Proceeding ชาติ
19 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การศึกษาการใช้แบคทีเรียเชื้อผสมในการย่อยสลายน้ำมันและน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การผลิตไบโอดีเซลโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอนไซม์ไลเปส อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล Proceeding ชาติ
อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา
21 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การคัดแยกเชื้อโพรไบโอติกจากสุนัขสาหรับใช๎เสริมในขนมปังบิสกิตสุนัข อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Proceeding ชาติ
22 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การคัดเลือกแบคทีเรียโพรไบโอติกจากฟาร์มและโรงฆ่าสุกรที่มีประสิทธิภาพยับยั้งแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี Proceeding ชาติ
23 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Efficient oleaginous yeasts for lipid production from lignocellulosicsugars and effects of lignocellulose degradation compounds ongrowth and lipid production อ.รุจิราลัย พูลทวี Journal นานาชาติ
24 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยวิธีการประยุกต์ใช้เทคนิคเอไอซีและวิธีเรียนแบบปกติ รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ Journal ชาติ
ผศ.สุภาภรณ์ วรรณภิญโญชีพ
อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์
อ.อมรรัตน์ โตทองหล่อ
25 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้โครงสร้างมหาวิทยาลัย และความผูกพันต่อองค์กรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง Journal ชาติ
26 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Physicochemical Changes of ‘Phulae’ Pineapple Fruit Treated with Short-Term Anoxia during Ambient Storage ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal นานาชาติ
27 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Effects of anti-browning agents on wound responses of fresh-cut mangoes ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Journal นานาชาติ
28 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Effect of passive modified atmosphere storage incorporated with 1-MCP on quality of asparagus ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Proceeding นานาชาติ
29 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Change in physicochemical and microbiological quality of salted Sapet-siam fish อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ Proceeding นานาชาติ
30 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เว็บแอปพลิเคชันสังคมอุดมปัญญา PSKC อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา Proceeding ชาติ
31 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบแผนผังสถานะของเครื่องจักร อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา Proceeding ชาติ
32 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบการจัดการบันทึกผลการอบรมพนักงานแรงงานภายนอก อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล Proceeding ชาติ
อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์
33 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบจัดการการจองสายเรือขาออก อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
อ.วรนุช ปลีหจินดา
34 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบนำเสนอรายการอาหารด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมบนสมาร์ทโฟน อ.วรนุช ปลีหจินดา Proceeding ชาติ
35 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายนักสำรวจ อ.ยุวธิดา ชิวปรีชา Proceeding ชาติ
อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล
36 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบเว็บกราฟิกแสดงแผนผัง 2 มิติ และ 3 มิติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ Proceeding ชาติ
37 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ช่วยประเมินคออักเสบของ HCU บนระบบปฏิบัติการ iOS อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์ Journal ชาติ
38 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Characterization of synthetic ecdysteroid analogues as functional mimics of brassinosteroids in plant growth อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา Journal นานาชาติ
39 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านการอักเสบของสารสกัดพืชป่าชายเลน; แสมทะเล แสมขาว โกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการ อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา Proceeding ชาติ
40 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ การพัฒนาวิธีการตรวจววัดไอระเหยของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด๎วยกระดาษแอนโทไซยานิน อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ Proceeding ชาติ
อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด
อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม
41 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับจำแนกแหล่งกำเนิดพันธุ์ปลาสลิดโดยใช้สัณฐานวิทยา อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ Journal ชาติ
อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ
อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย
42 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้Dijkstra’s algorithm อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ Proceeding ชาติ
43 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes โดยใช้แผ่นฟิล์มบริโภคผสมสารสกัดมะรุม อ.ชวนพิศ จิระพงษ์ Journal ชาติ
44 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อัตตราการติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็ก อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ Journal ชาติ
45 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Performance of Starch Based Flexographic Inks and Biodegradability ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร Proceeding นานาชาติ
46 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ Structural phase transitions of Ga(Mn)N under high pressure ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Proceeding ชาติ

 

 

บทความวิชาการ

 

ลำดับ สาขาวิชา บทความวิชาการ เจ้าของงาน ประเภท ระดับ
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ การกำจัดโลหะหนักจากน้ำเสียด้วยระบบบึงประดิษฐ์และตัวดูดซับทางชีวภาพ อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม Journal ชาติ
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ การสกัดและวิธีวัดความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ Journal ชาติ
3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ การใช้การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน ในกรณีการละเมิดข้อสมมุติของตัวแบบการถดถอย อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ Journal ชาติ
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทับทิมผลไม้เพื่อสุขภาพ อ.วัลวิภา เสืออุดม Journal ชาติ
5 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียม (VI) ด้วยผลฝ้ายและไมยราบยักษ์ อ.ดร.ปียนันท์ น้อยรอด Journal ชาติ
6 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ผลของขนาดนาโนต่อสมบัติเชิงอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำ ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล Journal ชาติ
7 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ พลังงานแห่งอนาคต อ.สุภา ศิรินาม Journal ชาติ
8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สารกำจัดศัตรูพืชตกค้างกับเทคนิคการสั่นของคลื่นพื้นผิวพลาสมอน อ.ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ Journal ชาติ
9 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ อันตรายจากโรคเบาหวาน อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ Journal ชาติ

 

 

ตำรา/หนังสือ

 

ลำดับ สาขาวิชา ตำรา/หนังสือ เจ้าของงาน
1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ฟิสิกส์ ผศ.ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180