ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

 

บทความวิจัย

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

A Low-Cost Stereo Vision System for Real-Time Pose Estimation and Its Application for Robot Tracking

อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย

Journal

นานาชาติ

2

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

MEASUREMENT AND ANALYSIS SYSTEM OF THE ANKLE MOTION IN HEALTHY GAIT EVALUATION WITH DATA CLASSIFICATION

อ.นรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล

Proceeding

นานาชาติ

3

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

HEART RATE MEASUREMENT AND ELECTRICAL PULSE SIGNAL ANALYSIS FOR SUBJECTS SPAN OF 20-80 YEARS

อ.เนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล

Proceeding

นานาชาติ

4

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระบบสร้างเว็บไซต์ออนไลน์

อ.วรนุช ปลีหจินดา

Proceeding

ชาติ

5

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยข้อตกลงระดับการให้บริการ

อ.ณัฐพร นันทจิระพงศ์

Proceeding

ชาติ

6

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การพัฒนาระบบการจัดการสมาชิกบนเว็บสำหรับร้านขายยา

อ.ดร.พงศกร บำรุงไทย

Proceeding

ชาติ

7

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการวินิจฉัยโรคในระบบทางเดินอาหารเบื้องต้น

อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

Proceeding

ชาติ

8

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โปรแกรม จัดการเอกสารออก: กรณีศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ.นฤดี บูรณะจรรยากุล

Proceeding

ชาติ

9

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย

อ.เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

Proceeding

ชาติ

10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

A Recommendation System for Choosing Cultivars of the Para Rubber Tree for Eastern Region of Thailand using Decision Table

อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

Proceeding

ชาติ

11

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ปัจจัยที่มีผลต่อการฝึกพูดในผู้ใหญ่เสียงผิดปกติ

รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ

Proceeding

ชาติ

12

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

Matthematical model of Hand-Foot-Mouth disease (MHMD) in Thailand

รศ. ดร.เดชาวุธ นิตยสุทธิ

Proceeding

ชาติ

13

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Curcuminoid derivatives enhance telomerase activity in an invitro TRAP assay

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

14

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Structural and mechanical properties of GaAs under pressure up to 200 GPa

ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

Journal

นานาชาติ

15

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Ab initio study of electronic density of state and photoabsorption of Ga1_xMnxAs under pressure

ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

Journal

นานาชาติ

16

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Curcumin analogues inhibit phosphodiesterase-5 and dilate rat pulmonary arteries

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

17

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Di-O-demethylcurcumin protects SK-N-SH cells against mitochondrial and endoplasmic reticulum-mediated apoptotic cell death induced by Aβ25-35

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

18

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Potent Trypanocidal Curcumin Analogs Bearing a Monoenone Linker Motif Acton Trypanosoma brucei by Forming an Adduct

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

19

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Effects of Tetrahydrocurcumin on Hypoxia-Inducible Factor-1and Vascular Endothelial Growth Factor Expression in Cervical Cancer Cell-Induced Angiogenesis in Nude Mice

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

20

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Comparative Effects of Brassinosteroid and Brassino steroid Mimic on Improving Photosynthesis, Lipid Peroxidation, and Rice Seed Set under Heat Stress

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

Journal

นานาชาติ

21

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Influences of two-step growth and off-angle on crystalline quality of GaAs buffer layers grown by MOVPE

อ.พรสิริ วนรัฐิกาล

Journal

นานาชาติ

22

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Unexpected Formation of Copper Dimethylglyoxime Dimer From the Reaction of Cuprous Chloride and Tetradentate Buthylene-Bridged Diiminedioxime Ligand

อ.ดร.พนนา กิติไพศาลนนท์

Journal

นานาชาติ

23

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Phase Stability and Elastic Properties of CuGaSe2 under High Pressure

ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

Journal

นานาชาติ

24

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในปลาสลิด ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

Proceeding

ชาติ

25

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ผลของ pH ต่อการดูดซับไอออนโลหะหนักของตัวดูดซับทางชีวภาพ

อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม

Proceeding

ชาติ

26

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สมบัติความยืดหยุ่นของสารกลุ่ม I-III-VI2 ภายใต้ความดัน

ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

Proceeding

ชาติ

27

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

OPTIMIZATION OF LIPASE PRODUCTION FROM LIPASEPRODUCING BACTERIA IN SOIL USING WASTE OF INDUSTRIAL VEGETABLE OIL PRODUCTION

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

ชาติ

28

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF THERMOSTABLE ALKALINE LIPASE FROM A NEWLY ISOLATED Pseudomonas SP. HCU2-1 SUITABLE FOR DETERGENT FORMULATION

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

ชาติ

29

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Production and characterization of a novel high-alkaline and thermal stable lipase from Bacillus sp. HCU-32 and potential application as detergent formulation

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

นานาชาติ

30

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Mast cell activation in the skin of Plasmodium falciparum malaria patients

อ.ดร.รุ่งรัตน์ นิลธเสน

Journal

นานาชาติ

31

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิคต่อปฏิกิริยาตอบสนองและความจําในผู้สูงอายุ

อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง

Journal

ชาติ

32

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผลของการจุ่มน้ำร้อนต่อคุณภาพทางจุลชีววิทยาของฝรั่งพันธุ์แป้นสีทองพร้อมบริโภค

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ เตชวุฒิพร

Journal

ชาติ

33

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การประเมินเอสเทอร์ระเหยง่ายในดอกการเวก

อ.ชวนพิศ จิระพงษ์

Journal

ชาติ

34

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Biosurfactant act as antimicrobial properties produced by Candida mucifera NJP25

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

Proceeding

นานาชาติ

35

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การคัดแยกเชื้อและทดสอบแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสและสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากแหล่งปนเปื้อนน้ำมันในโรงงานอุตสาหกรรม

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

ชาติ

36

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การ ตรวจวิเคราะห์ Vibrio parahaemolyticus (tdh+) จากตัวอย่างกุ้งขาวที่จาหน่าย ในจังหวัดสมุทรปราการโดยใช้เทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์

อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี

Proceeding

ชาติ

37

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ผลของน้ำสมุนไพรที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร และส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกในนม

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข

Proceeding

ชาติ

38

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การส่งเสริมการเจริญของแบคทีเรียแลคติกและการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารโดยน้ำผลไม้

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข

Proceeding

ชาติ

39

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ประสิทธิภาพของสารสกัดมะรุมในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus pyogenes

อ.ชวนพิศ จิระพงษ์

Proceeding

ชาติ

40

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อิทธิพลของแสงสีต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่คัดแยกได้จากต้นอ่อนของพืช

อาจารย์อลิษา สุนทรวัฒน์

Proceeding

ชาติ

41

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การ ตรวจสอบหาเชื้อดื้อยาในกลุ่ม Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae จากตัวอย่างส่งตรวจจาก ผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

ชาติ

42

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาล้างจานกับสารลดแรงตึงผิวชีวภาพต่อการยับยั้งเชื้อ Salmonella บนไข่

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

Proceeding

ชาติ

43

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การ เหลือรอดของเชื้อโพรไบโอติกที่ห่อหุ้มด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันในโยเกิร์ต ข้าวโพด โยเกิร์ตนมวัวและโยเกิร์ตนมถั่วเหลืองเมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ

อ.สุรีย์พร เอี่ยมศรี

Proceeding

ชาติ

44

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Screening and Producing of Polyhydroxyalkanoated (PHAs) from Soil Bacteria.

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

นานาชาติ

45

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Biodiversity of Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Thailand

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

นานาชาติ

46

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Quality of organic and conventional yardlong bean stored at low temperature.

อ.อลิษา สุนทรวัฒน์

Journal

นานาชาติ

 

 

บทความวิชาการ

 

ลำดับ

สาขาวิชา

บทความวิชาการ

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Field-Flow Fractionation with Atomic Spectrometric Detection for Characterization Of Engineered Nanoparticles

อ. ดร.มธุรส อ่อนไทย

Journal

นานาชาติ

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

แอลกอฮอล์ : ภัยร้ายทำลายสมอง

อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง

Journal

ชาติ

3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

กวาวเครือขาว : ราชินีแห่งสมุนไพรไทย

อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง

Journal

ชาติ

 

 

 

 

 


 

ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180