ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2556

 

บทความวิจัย

 

 

ลำดับ

สาขาวิชา

ผลงานวิจัย

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การติดตามวัตถุเป้าหมายเชิงระนาบใน 3 มิติโดยใช้ระบบภาพสเตอริโอราคาถูก

อ. ดร.พงศกร บำรุงไทย

Proceeding

ชาติ

2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

CUTOFF THRESHOLD OF VARIABLE IMPORTANCE IN PROJECTION FOR VARIABLE SELECTION

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

Journal

นานาชาติ

3

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ตัว แบบอนุกรมเวลาสำหรับการพยากรณ์ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ระหว่างวิธีการพยากรณ์ของโฮลต์ วิธีการพยากรณ์ของบ๊อกซ์-เจนกินส์ และวิธีการพยากรณ์ร่วม

อ.ภัททิตา เลิศจริยพร

Proceeding

ชาติ

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Activation of AMP-Activated Protein Kinase by a Plant-Derived Dihydroisosteviol in Human Intestinal Epithelial Cell

อ.ดร.สุรีย์พร หอมวิเศษวงศา

Journal

นานาชาติ

5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Demethoxycurcumin from Curcuma longa Rhizome Suppresses iNOS Induction in an in vitro Inflamed Human Intestinal Mucosa Model

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

6

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Effect of N incorporation on growth behavior of InGaAsN/GaAs/Ge multi-layered structure by MOVPE

อ.พรสิริ วนรัฐิกาล

Journal

นานาชาติ

7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

Synthesis, cytotoxicity against human oral cancer KB cells and structure–activity relationship studies of trienone analogues of curcuminoids

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ

Journal

นานาชาติ

8

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Production and characterization of a biosurfactant from Cyberlindnera samutprakarnensis JP52T

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

Journal

นานาชาติ

9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การศึกษาแหล่งคาร์บอนในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ํามันเหลือใช้ โดยยีสต์ Starmerella bombicola

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

Proceeding

ชาติ

10

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การศึกษาประสิทธิภาพของเจลล้างมือผสมสารสกัดจากธรรมชาติในการยับยั้ง แบคทีเรียก่อโรค

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

ชาติ

11

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเตตระไฮโดรเคอร์คูมินโดยกระบวน การทางชีวภาพ ด้วยPseudomonas sp. HCU2-1 และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของ สารเมแทบอไลท์

อ.ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล

Proceeding

ชาติ

12

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การตรวจหายีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ Carbapenemase ในเชื้อกลุ่ม Enterobacteriaceae ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

ชาติ

13

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากสิวโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

อ.วรพรรณี เผ่าทองศุข

Proceeding

ชาติ

14

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียผลิตไลเปสจากป่าพรุจังหวัดจันทบุรี ประเทศไทย

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

นานาชาติ

15

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียอาร์เคียจากป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

อ.ดร.พรพิมล กาญจนวาศ

Proceeding

นานาชาติ

16

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Yeast Biodiversity in the Coastal Area of Koh Si Chang and their Potential as Biosurfactant Producers

อ.ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน

Proceeding

นานาชาติ

 

 

 

บทความวิชาการ

 

 

ลำดับ

สาขาวิชา

บทความวิชาการ

เจ้าของงาน

ประเภท

ระดับ

1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทฤษฎีฟังก์ชันนอลความหนาแน่นกับ การศึกษาโครงสร้างของสารควบแน่น

ผศ. ดร.ประยูรศักดิ์ เปลื้องผล

Journal

ชาติ

2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ความแตกต่างของแก๊ส LPG และ แก๊ส NGV

อ. ดร.สุวรรณี สายสิน

Journal

ชาติ

3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ฮอรโมนแห่งรัก

ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ

Journal

ชาติ

4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

โรคปลายประสาทคู่ที่ 7 อักเสบหรืออัมพาตใบหน้า

อ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง

Journal

ชาติ

 

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180