ข้อคำถามจากผู้วิจัย และตอบโดยพี่เลี้ยงนักวิจัย

คุณมีคำถาม เรามีคำตอบ
sureeporn
โพสต์: 3
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 11 มิ.ย. 2018 3:51 pm
ติดต่อ:

ข้อคำถามจากผู้วิจัย และตอบโดยพี่เลี้ยงนักวิจัย

โพสต์โดย sureeporn » เสาร์ 16 มิ.ย. 2018 6:26 pm

อ.วัลวิภา เสืออุดม ผู้สอบถาม; ขอปรึกษารูปแบบและวิธีการเขียนโครงร่างงานวิจัยและการขอจริยธรรมการวิจัยเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการขอคำปรึกษาไปเขียนงานวิจัยของตัวเองและนำความรู้ที่ได้ไปเขียนขอจริยธรรมที่ใช้สำหรับงานวิจัยตามหลักการที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้เขียนโครงร่างส่งคณะและมหาลัยได้

อ.ดร.ชัชวาลย์ ช่างทำ ผู้ตอบคำถาม; 1. สำหรับรูปแบบการเขียนโครงร่างวิจัยขึ้นอยู่กับแหล่งทุนวิจัยซึ่งจะมี Research proposal guideline ที่เป็นแบบเฉพาะของแต่ละแหล่งทุน แต่หัวข้อหลักๆอาจคล้ายกัน ซึ่งในแบบฟอร์มจะมีระบุหัวข้อต่างๆให้เขียน นอกจากนี้ในแต่ละหัวข้อจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าจะต้องเขียนอย่างไร ซึ่งในคู่มือการขอทุนได้ กรณีการขอทุนภายใน มฉก. มี 2 ระดับคือ 1) ขอระดับคณะ (เป็นการขอทุนตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของอาจารย์) ซึ่งได้รับจัดสรรเงินทุนจากมหาวิทยาลัย ปีละ 200,000 บาท 2) ระดับมหาวิทยาลัย เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหาร ด้านภาคตะวันออก และทางด้านจีน ขั้นตอนการขอทุนทั้งภายในและภายนอกและคู่มือการขอทุนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ http://sci-km.hcu.ac.th/index.php -ทุนวิจัย/ตำรา/เอกสารที่เกี่ยว http://sci-km.hcu.ac.th/research_fund.php

ปัจจุบันคณะฯและมหาวิทยาลัยได้เน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากให้เป็นแนวทางหรือแง่คิดในการสร้างงานวิจัยคือ
1) หาโจทย์ปัญหาของงานวิจัยให้เจอ ว่าทำไมจึงทำเรื่องนี้
2) เรื่องนี้เคยมีใครทำมาก่อนหรือไม่ ข้อค้นพบก่อนหน้านี้คืออะไร และขาดความรู้ตรงไหน นั้นคือต้องค้น review literature ให้มาก
3) ผลที่คาดหวังจากโครงการนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว คืออะไร และคิดว่าผลนั้นจะช่วยแก้ปัญหาที่กล่าวมาได้อย่างไร ใครจะนำไปใช้ประโยชน์ หรือได้ประโยชน์อะไรบ้าง
4) โจทย์ปัญหานี้สามารถแก้ได้ด้วย approach อื่นที่ไม่ใช่วิจัยหรือไม่
5) คำถามวิจัย (Research questions) คืออะไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ที่จะเป็นการบ่งบอกว่าผู้วิจัยต้องการค้นหาคำตอบอะไร จะนำไปสู่ การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตั้งสมมติฐานที่ชัดเจน
6) ต้องใช้ความรู้ใน discipline อะไรบ้างจึงจะตอบคำถามนี้ได้ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบงานวิจัย การหา Co-worker และการเลือกเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องครอบคลุม
2. การขอจริยธรรมการวิจัย คณาจารย์ที่จะทำงานวิจัยต้องขอจริยธรรมการวิจัยทุกเรื่อง (และต้องขอจริยธรรมการวิจัยก่อนดำเนินโครงการ หากดำเนินโครงการวิจัยแล้ว คณะกรรมการจริยธรรมจะไม่รับพิจารณา) ซึ่งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยรับพิจารณาทุกโครงการ ไม่ว่าโครงร่างวิจัยที่ได้ทุนภายในหรือทุนภายนอก หรือใช้ทุนส่วนตัว คณะฯมีแนวปฏิบัติดังนี้
1) โครงร่างวิจัยที่จะขอจริยธรรมการวิจัย ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิจัยปรับแก้ไขเรียบร้อย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจำคณะฯแล้ว
2) ผู้วิจัยเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย
1.1 แบบฟอร์มเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มฉก
1.2 โครงร่างวิจัย และเครื่องมือวิจัย (ถ้ามี)
1.3* คําชี้แจงสําหรับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย (ถ้ามี)
1.4* แบบให้ความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
(ถ้ามี)
* หากโครงการไหนที่เกี่ยวข้องกับคนไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลต่างๆ หรือเป็นงานวิจัยที่ทดลองกับมนุษย์ ต้องมีเอกสารแนบคำชี้แจงและแบบให้ความยินยอมของกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยนําเอกสารทั้งหมดมาเรียงลําดับตามข้อ 1.1 ถึง 1.4 และรวมเป็นไฟล์เดียวกัน ในรูปแบบ Microsoft Word หรือ pdf แล้วพิมพ์เอกสาร 1 ชุด พร้อมบันทึกลง ซีดี 1 แผ่น ในกรณีที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ จะต้องส่งเอกสารและ ซีดี ผ่านความเห็นชอบด้านวิชาการของคณะวิชาและลงนามโดยคณบดีเสนอต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ณ บัณฑิตวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม ขั้นตอน และแบบฟอร์ม ดูได้จากเว็บไซต์ เว็บไซต์ http://sci-km.hcu.ac.th/index.php -ทุนวิจัย/ตำรา/เอกสารที่เกี่ยว http://sci-km.hcu.ac.th/research_fund.php หรือ http://grad.hcu.ac.th/page_academic/14/จริยธรรมการวิจัย

ย้อนกลับไปยัง “ถาม-ตอบ”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0