ข่าวประชาสัมพันธ์


หัวข้อข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"  /  [2018-12-26]
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”   /  [2018-11-28]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ"  /  [2018-02-21]
โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง "เทคนิคการเขียนตํารา"  /  [2018-02-21]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำวิจัยชั้นเรียน”  /  [2018-02-21]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ เทคนิคการเขียนตำรา  /  [2017-10-17]
โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียน"  /  [2017-02-06]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๙  /  [2017-01-16]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕   /  [2017-01-09]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโ  /  [2017-01-09]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”  /  [2016-12-20]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงาน  /  [2016-12-20]
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการสารเคมีและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”  /  [2016-12-20]
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท 42)  /  [2016-07-06]
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ " การวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน"  /  [2016-07-06]
ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2560  /  [2016-07-06]
ขอเชิญประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2017  /  [2016-07-05]
ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180