โครงการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2559

 

 

1. โครงการการจัดการความรู้ “งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน: กรณีศึกษา ชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

    

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                                 องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ

 

 

2. โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต”

 

 

             

 

                                                                 คลิก ... เพื่อดูภาพเพิ่มเติม

    

                                                                ไฟล์อนุมัติและสรุปโครงการ

 

                                                    องค์ความรู้และแนวปฏิบัติ  ระยะที่ 1  ระยะที่ 2

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180