คลังความรู้และแนวปฏิบัติ > การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ปีการศึกษา 2559

ลำดับ ผู้นำไปใช้ องค์ความรู้ รายละเอียดการนำไปใช้
1 อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ การวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการพัฒนางานวิจัยชั้นเรียนของตนเอง
2 อ.อุมา รัตนเทพี บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) เป็นแนวทางในการปรับปรุงสื่อการสอนที่สามารถตอบโจทย์นักศึกษาในยุค 4.0
3 อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) การทำข้อสอบออนไลน์
4 อ.อลิศรา พรายแก้ว บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) นำความรู้ไปพัฒนา e-learning ในรายวิชา MA1073
5 อ.วรรณารัตน์ วิบูลสุข บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) ใช้ทำ Powerpoint ประกอบการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีลูกเล่น
6 อ.อัจจนา สุขประเสริฐ บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) ใช้สร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใน e-learning เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560
7 อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต (การพัฒนาสื่อการสอน e-learning) นำไปใช้พัฒนาสื่อการสอน e-learning
8 อ.ศรมน สุทิน การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ใช้จัดทำบรรณานุกรมในบทความวิชาการและใช้ในการจัดทำบรรณานุกรมในเล่มวิจัยที่จะส่งในปี 60
9 อ.ระพีพันธุ์ ศิริเดช การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ใช้ในการจัดการเอกสารอ้างอิงที่ใช้ในโครงงานพิเศษ งานวิจัย
10 อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมคุณ การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ช่วยในการทำเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมในวารสารวิชาการ
11 อ.ดร. ปียนันท์ น้อยรอด การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเขียนบรรณานุกรมในบทความวิชาการ
12 อ.กรรณิการ์ แก้วกิ้ม การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ช่วยในการเขียน reference ทำให้เขียนได้ง่ายมากขึ้น ทำ reference สำหรับการเขียน paper
13 อ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์ การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ใช้ในการทำบรรณานุกรมในบทความวิจัยและโครงงานพิเศษของนักศึกษา
14 อ.สุภา ศิรินาม การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ใช้จัดเก็บเป็นระบบฐานข้อมูลแหล่งอ้างอิงของงานที่สนใจ เพื่อใช้ในการเขียนบทความในอนาคต
15 นายอาคม สิมโสม ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การแยกประเภทของ waste และติดฉลากให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด
16 น.ส.ดวงดาว ชื่นสว่าง ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การระบายอากาศ (กลิ่นหม็นของสารเคมี) ในห้องปฏิบัติการ โดยการใช้พัดลมตัวใหญ่ (ใบพัดใหญ่) ระบายอากาศในห้องปฏิบัติการ โดยใช้พัดลมเป่าออก ไล่ลมไปในทิศทางเดียวกัน
17 น.ส.อมรรัตน์ ยมภา ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีเหลือใช้ จะมีบริษัทนำถังสำหรับใส่สารเคมีมาให้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการบริหารจัดการ และมีสถานที่จัดเก็บที่แยกออกเป็นสัดส่วน
18 น.ส.อุบลวรรณ ไชยราช ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยโดยการนำถังทรายมาวางไว้ตามโต๊ะปฏิบัติการเคมี เพื่อใช้ในการดับไฟที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติการเบื้องต้น
19 นายสมชาย วงษ์ละคร ทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ การลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลง เพื่อลดปริมาณสารเหลือทิ้งให้น้อยลง ลดรายจ่ายในการกำจัด และมีการแยกประเภทสารเหลือทิ้งให้ชัดเจน

 

รายละเอียดการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

 

ปีการศึกษา 2558

 

การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ปีการศึกษา 2558

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180