คลังความรู้และแนวปฏิบัติ > ด้านการวิจัย

 

 

แนวปฏิบัติและการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ปีการศึกษา 2561

 

1. สรุปองค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน”

 

ปีการศึกษา 2560

 

1. องค์ความรู้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

 

2. องค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการสร้างงานวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

 

 

ปีการศึกษา 2559

 

1. องค์ความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“การจัดการข้อมูลทางบรรณานุกรมสำหรับการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์”

 

2. สรุปองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “งานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน : กรณีศึกษา ชุมชนคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ”

 

3. สรุปองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต” ระยะที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง“ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้”

 

4. สรุปองค์ความรู้ โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต” กิจกรรมระยะที่ 2 : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “บุคคลต้นแบบด้านการวิจัยและการผลิตบัณทิต”

 

 

 

ปีการศึกษา 2558

 

1. องค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้“การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

 

2. องค์ความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัยและการเรียนการสอน จากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนาภายนอกมหาวิทยาลัย

 

3. องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการบุคคลต้นแบบด้านการวิจัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

 

4. การป้องกันและจัดการอัคคีภัยในห้องปฏิบัติการ

 

 

ปีการศึกษา 2557

 

1. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “รู้เท่าทันการลักลอกวรรณกรรม”

 

2. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำวารสารวิชาการให้เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI”

 

 

ปีการศึกษา 2556

 

1. แนวปฏิบัติการผลิตตำราสู่การตีพิมพ์เผยแพร่

 

2. แนวปฏิบัติที่ได้จากการจัดโครงการโครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การสร้างงานวิจัย”

 

 

ปีการศึกษา 2555

 

1. สรุปแนวทางปฏิบัติของการจัดโครงการการจัดการความรู้และจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ “การผลิตตำราสู่การตีพิมพ์เผยแพร่”

 

 

ปีการศึกษา 2554

 

1. คลังความรู้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เขียนตำราและบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์”

 

2. สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “จริยธรรมในงานวิจัย”

 

 

ปีการศึกษา 2553

 

1. สรุปองค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การกาวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

 

 

 


ADMIN
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2312-6300-79 ต่อ 1180